Page image

Uslovi korišćenja

Angažujte nas

Uslovi korišćenja sadržaja Internet prezentacije Nenex Trade D.O.O na adresi www.nenex.rs (u daljem tekstu: Uslovi)

Internet prezentaciju www.nenex.rs (dalje u tekstu: Lokacija) pokrenuo je i uređuje Nenex Trade D.O.O., Beograd, Ljubinke Bobić 38, Republika Srbija.

Prvim korišćenjem Lokacije smatra se da ste se u celosti upoznati sa ovim Uslovima, da su Vam jasni i da ih prihvatate. Ako niste saglasni sa njima, molimo da ne pristupate Lokaciji i ne koristite njen sadržaj. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezano za Uslove, molimo Vas da se obratite našem uredništvu na adresu office@nenex.rs. Izgled i sadržaj Lokacije i Uslove možemo iz određenih razloga izmeniti, stoga Vas molimo da ih povremeno proučite kako biste se upoznali sa mogućim promenama. Smatra se da Vaše naknadno korištenje Lokacije predstavlja Vaše prihvatanje svih eventualnih izmena Uslova.

Predmetni Uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

1. Uslovi korišćenja

Dopušteno korišćenje

Preuzimanje i ispis obaveštenja, materijala, obrazaca i sl. i pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguć je samo u lične svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribuiranje, učešće u prenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju i svakoj drugoj vrsti upotrebe celovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dela i odabir i usklađivanje njihovog sadržaja, bez izričite dozvole u pisanom obliku Nenex Trade-a i/ili drugih nosioca prava iskorišćavanja autorskih dela i autora. Ako je takva dozvola izdata, nije dozvoljeno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili intelektualno vlasništvo.

Korišćenje u komercijalne svrhe

Zabranjeno je koristiti ove stranice u komercijalne svrhe. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja Nenex Trade-a. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje sramotnih, uvredljivih, vulgarnih, pretećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protivzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane i posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu sa prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Nenex Trade d.o.o zadržava pravo (ali ne i obavezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njhovim stranicama u celosti ili delimično izbriše.

Dostavljanje sadržaja i materijala

Dostavljanjem sadržaja i materijala na ovu adresu, automatski izdajete (ili garantujete da je vlasnik materijala izričito dopustio) Nenex Trade-u neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licencu za korišćenje, adaptiranje i menjanje, uklapanje u druge radove, prevode, objavljivanje, prenos i distribuciju po čitavom svetu spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uslovi ove tačke su validni od trenutka dostavljanja materijala u neograničenom vremenskom roku.

2. Autorska prava

Sadržaj ove Lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada Nenex Trade-u, ili je ustupljen Nenex Trade-u, a u vlasništvu je trećih osoba. Nenex Trade takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove Lokacije. Nadalje, ova Lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posedu Nenex Trade-a ili u vlasništvu trećih osoba, a Nenex Trade je nosilac dozvole. Ne smete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj Lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Može se zatražiti dozvola za umnožavanje i/ili korišćenje.

Slike, video i ostali multimedijalni sadržaj

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovoj Lokaciji isključivo su vlasništvo Nenex Trade-a. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Lokaciji pripada Nenex Trade-u, odnosno trećim osobama-partnerima Nenex Trade-a. Sva su prava zadržana. Dozvola se može dati subjektima radi korišćenja tih materijala isključivo u marketinške, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala sa Lokacije nije dozvoljena. Takođe, nije dozvoljena upotreba bilo kojeg materijala sa ove Lokacije u vezi sa prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definisano dopuštenje i način korišćenja sadržaja sa ove Lokacije ne sme se prenositi, podugovarati ili dodeljivati i svaki nameravani i pokušani prenos, podugovaranje ili dodeljivanje smatra će se ništavnim. Medijski korisnici se obavezuju u potpunosti pridržavati ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahteva prilikom korišćenja materijala sa ove Lokacije.

3. Garancije i uskraćivanje prava

Nenex Trade će uložiti razuman napor kako bi se na njegovoj Lokaciji objavljivali tačni i aktuelni podaci, ali ne preuzima odgovornost za njihovu tačnost i potpunost kao što ne daje ni pravo prigovora u tom smislu. Osim garancije za usluge/proizvode koje je Nenex Trade izričito objavio, Nenex Trade naglašava da sve materijale i sadržaje na Lokaciji treba uzeti "takvima kakvi jesu" i da se Nenex Trade ne smatra odgovornim za eventualne posledice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na Lokaciji. Nenex Trade ne garantuje da će ova Lokacija uvek biti dostupna i raspoloživa i da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito i neopozivo prihvata korišćenje ove Lokacije na svoju ličnu odgovornost, bez prava prigovora.

Nenex Trade ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posledičnu štetu) koja može biti rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kojeg dela ove Lokacije, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ovu Lokaciju, prihvataju obeštetiti Nenex Trade za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavesnim korišćenjem materijala sa Lokacije od istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu.

Nadalje, Nenex Trade i podizvođači/podugovarači ne preuzimaju nikakvu zakonsku odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda, usluga ili postupaka ovde prikazanih i ne garantuje da korišćenje informacija, uređaja, proizvoda, usluga ili postupaka neće uznemiravati privatna prava.

Politika zaštite ličnih podataka na Lokaciji

Nenex Trade korisnicima prilikom poseta Lokaciji se obavezuje na tajnost ličnih podataka, osim ako ih korisnik ne želi dobrovoljno otkriti.

Nenex Trade se, osim u slučaju zakonske istrage, obavezuje da drugim stranama neće dozvoliti pristup primljenim ličnim podacima.

Prilikom slanja elektronske pošte (e-mail) sa ličnim podacima po kojima je moguće identifiovati korisnika, bilo e-mail porukom sa pitanjem ili komentarom ili preko obrasca koji korisnik dostavlja e-mail poštom, Nenex Trade te podatke koristi sa ciljem ispunjenja korisničkih zahteva. Nenex Trade zadržava pravo da e-mail korisnika pošalje drugim zaposlenima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na pitanja/zahteve korisnika - stoga Nenex Trade zadržava to pravo, sve u svrhu zaštite interesa korisnika.

Maloletne osobe sadržaje na ovoj Lokaciji mogu koristiti isključivo uz dopuštenje roditelje dozvole odnosno na ličnu odgovornost.

Nenex Trade zadržava pravo da čuva i arhivira dostavljene lične podatke korisnika, kao i njihove preferencije korišćenja Lokacije, proizvoda i usluga Nenex Trade-a. Nenex Trade zadržava pravo da dostavljene lične podatke korisnika koristi i statistički obrađuje sa ciljem unapređenja i poboljšanja svojih proizvoda i usluga koje pruža korisnicima kao i sa ciljem poboljšanja strukture i sadržaja Lokacije.

Korisnik se slaže da Nenex Trade ima puno pravo da dostavljenje lične kontakt podatke koristi za uspostavljanje kontakta sa korisnikom sa ciljem obaveštavanja o zahtevanim proizvodima, uslugama i svim ostalim upitima i obaveštenjima koji su deo operativnih poslova Nenex Trade-a, a sve u skladu sa politikom poslovanja Nenex Trade-a.

Korisnik može od Nenex Trade-a zatražiti, isključivo u pisanom obliku, brisanje i/ili ažuriranje dostavljenih ličnih podataka, ili dela dostavljenih ličnih podataka. Nenex Trade, u slučaju delimičnog brisanja i/ili ažuriranja podataka korisnika, zadržava pravo da u potpunosti obriše sve arhivirane lične podatke o korisniku.

Nenex Trade zadržava specijalno pravo da neograničeno arhivira i čuva lične podatke korisnika koji su u vezi sa prethodno obavljenim uslugama ili bilo kojim uspostavljenim poslovnim odnosima za račun korisnika.

Nenex Trade nije odgovoran za gubitak ličnih podataka nastao kao posledica kriminalnih i zakonom zabranjenih aktivnosti presretanja komunikacije, krađe i izvršenja malicioznih elektronskih ili fizičkih aktivnosti od strane trećih lica i nije odgovoran za štetu proisteklu iz navedenih aktivnosti, direktnu ili indirektnu.

Uskraćivanje prava na reklamiranje

Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača ili slično ne znači nužno da ga Nenex Trade ili bilo koji od njegovih zaposlenih i dobavljača reklamira, preporučuje ili favorizuje.

Uskraćivanje prava na spoljne veze

Pojava spoljnih hiperlinkova ne znači da Nenex Trade, dobavljači ili pokrovitelji reklamiraju takve spoljne Internet lokacije ili informacije, proizvode ili usluge koje oni sadrže. Nenex Trade niti bilo koji od njegovih zaposlenih, pokrovitelja i dobavljača nema kontrolu nad informacijama koje sadrže takve spoljne lokacije. Spoljne veze na ovim stranicama u skladu su sa politikom Nenex Trade-a, koji nije odgovoran za sadržaj bilo kojeg povezane Internet prezentacije koji je dobio od svojih dobavljača. Veze mogu uključivati tekstualne linkove, male slike, ikone ili sličice koje ilustriraju vezu, a ne reklamiraju proizvode ili usluge.

4. Promene i prestanak uslova korišćenja

Nenex Trade zadržava pravo izmene ili prekida svih ili bilo kojeg dela ove Lokacije i Uslova u bilo kojem trenutku. Promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obavešteni. Uslovi se primenjuju do njihovog raskida sa Vaše ili sa strane Nenex Trade-a. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korišćenja ove Lokacije i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih sa iste Lokacije.

Za sve ostale aktivnosti korišćenja Lokacije primenjuju se dobri poslovni običaji i norme, kao i pozitivni zakonski propisi.

5. Jezičke nesuglasice

Ukoliko postoje jezičke nesuglasice između Uslova korišćenja na srpskom jeziku i Uslova korišćenja na engleskom jeziku, primenjuju se Uslovi korišćenja na srpskom jeziku.