Page image

Politike poslovanja

Angažujte nas

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta turističke agencije NENEX TRADE zasnovana je na težnji ka unapređenju tržišno orijentisanog poslovanja, sa ciljem zadovoljavanja zahteva, potreba i očekivanja kupaca/korisnika turističkih usluga iz ponude usluga agencije, zahvaljujući čemu je postala jedan od lidera u upravljanju kvalitetom u delatnosti turističkih agencija. Svoje dugogodišnje stručno iskustvo stavljamo na raspolaganje klijentima, sa neprestanom težnjom da svaku uslugu izvedemo u potpunosti prema očekivanjima, u pogledu kvaliteta ostvarenja dogovorene usluge.

Ciljeve u oblasti upravljanja kvalitetom ostvarujemo kroz:

Politika bezbednosti informacija

Zahtevi korisnika, uključujući i njihove lične podatke, su u fokusu zaštite u pogledu bezbednosti informacija, i interpretiraju se i predstavljaju kao deo ugovornih obaveza i propisujućih dokumenata.

Rukovodstvo preventivno i redovno procenjuje i upravlja bezbednosnim rizicima nastalim u toku poslovanja, a koji se odnose na informacione resurse. Našom Politikom bezbednosti informacija svim zainteresovanim stranama garantujemo sledeće: